Sociaal werk in transitie - SOWIT

SOWEDO


Het project SOWEDO - Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling - liep van oktober 2007 tot oktober 2010. Het werd voorafgegaan door een schrijfstimulus –  een voorbereidingsproject gefinancierd door KHLeuven –  gedurende het academiejaar 2005-2006 onder de titel 'Ecologisch sociaal werk' en uitgevoerd door Jef Peeters. Gedurende het daarop volgende academiejaar werd er verder naar financiering gezocht, wat tot het project SOWEDO leidde.

De eerste twee jaren van SOWEDO was er projectfinanciering van de Vlaamse Overheid in het kader van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO). Een halftijdse opdracht werd daarvoor gedeeld door Jef Peeters (projectleiding) en Hilde Bevers (projectmedewerker). Het project werd in 2009-2010 afgesloten met een outputstimulus gefinancierd door KHLeuven met 10 procent opdracht voor Jef Peeters, die in de daarop volgende jaren als vrijwilliger het project bleef opvolgen.

Parallel aan en in interactie met het onderzoeksproject werd het Lerend Netwerk ‘Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling’ opgericht.

Het eindrapport van SOWEDO gaat uitvoerig in op het verloop van het project, de werkwijze,  de interactie met het Lerend Netwerk en de twee georganiseerde studiedagen. De bijlagen van het SOWEDO-rapport bevatten naast alle belangrijke verslagen, o.m. de uitgeschreven gesprekken van de focusgroepen. Een aparte bijlage bevat fiches van de geïnterviewde organisaties

Het project leverde daarnaast een reeks publicaties op, waaronder het boek Een veerkrachtige samenleving. Dat genereerde heel wat vragen naar gastcolleges en lezingen en het inbrengen van expertise, zodat er ondertussen vanuit het project SOWEDO een uitgebreid netwerk van contacten is ontstaan.

Voor de tweede ENSACT-conferentie in Brussel in april 2011 werd Jef Peeters gevraagd voor de hoofdlezing (keynote) ‘Social sustainable development and social work’. Dat vormde dan weer de aanleiding voor enkele internationale publicaties en een groeiend aantal internationale contacten.

Van alle belangrijke SOWEDO-activiteiten die na de eigenlijke projectperiode uitgevoerd werden, vind je de nodige gegevens op deze website.

Lerend Netwerk SOWEDO


Het Project DOEN! was oorspronkelijk een initiatief van het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek met het oog op het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het hoger onderwijs. Daarvoor werden er lerende netwerken opgericht die zowel op een duurzamere bedrijfsvoering van hogescholen en universiteiten betrekking hadden, als op het herzien van onderwijs en curricula in het licht van duurzame ontwikkeling. Er kwam subsidiëring van de Vlaamse Overheid en het project werd in 2008 herdoopt tot Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) Vlaanderen. Vanaf maart 2010 viel de subsidiëring weg, maar werd de ondersteuning voor de lerende netwerken ondergebracht bij het ministerie van de Vlaamse Overheid.

Van bij de start had het project SOWEDO de bedoeling om een groep docenten uit de verschillende Vlaamse hogescholen voor sociaal werk samen te brengen. Het lag al snel voor de hand om daarvoor te gaan samenwerken met DHO Vlaanderen dat in 2008 thematische lerende netwerken wilde oprichten. DHO kon daarbij voor de logistieke steun zorgen, maar zocht voorzitters die een lerend netwerk inhoudelijk wilden trekken. Dat was een bijzondere opportuniteit voor SOWEDO. Zo werd Jef Peeters voorzitter van het Lerend Netwerk ‘Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling’, en hij bleef dat tot eind 2009.

Het lerend netwerk kwam voor het eerst bijeen in maart 2008 en had in september 2009 al zijn zevende bijeenkomst. Daaraan namen zowel docenten deel als – weliswaar in beperkte mate – mensen uit sociale organisaties of de overheid. Daarnaast participeerde het lerend netwerk in de twee studiedagen die vanuit SOWEDO georganiseerd werden op 28 mei en 23 oktober 2009. Die activiteiten brachten een intensieve reflectie op gang die zowel een belangrijke input voor het project vormde, als omgekeerd ook de impact van het project sterk vergrootte. Het thema 'sociaal werk en duurzame ontwikkeling' kreeg door het lerend netwerk immers van meet af aan een breed eigenaarschap. Dat blijkt ook uit de bijdragen die door leden van het netwerk geleverd werden voor het boek Een veerkrachtige samenleving. En dat had voor gevolg dat in meerdere sociale scholen docenten met het thema aan de slag gingen.

Het lerend netwerk is nog steeds actief – ondanks een aantal onderbrekingen - en wordt ondersteund vanuit Ecocampus (departement LNE). De Sociale School Heverlee blijft eraan deelnemen, in het bijzonder in het kader van de opvolging van SOWEDO. 

Het lerend netwerk heeft een eigen webstek bij Ecocampus waarop naast verslagen heel wat documentatiemateriaal te vinden is – o.m. achtergrondteksten en presentaties – waaronder materiaal dat vanuit het project SOWEDO ontwikkeld is.